Na temelju članka 11. Zakona o udrugama («Narodne novine» 70/97) Izborna skupština KUD-a «Valentinovo» održana 11.02.2008. godine donijela je:

STATUT

Kulturno umjetničkog društva «Valentinovo»

I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Društva, o zastupanju, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Društva, o članstvu i članarini, pravima, obvezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Društva, o njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva.

Članak 2.

Naziv Društva je: Kulturno umjetničko društvo «Valentinovo». Skraćeni naziv društva je KUD «Valentinovo». Sjedište društva je Zagreb, Avenija Dubrava 203. Društvo djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.

Kulturno umjetničko društvo «Valentinovo» je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Kulturno umjetničko društvo «Valentinovo» je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.


KUD «VALENTINOVO»DUBRAVA - ZAGREB
Društvo ima znak. Znak je u obliku srca. U srcu je upisano
ukrasnim slovima KUD «Valentinovo»

logo KUD 2011 za oblikovanje copy

Članak 5.

Društvo ima pečat. Pečat društva je pravokutnog oblika, dimenzija 20x50 mm. S lijeve strane pečata nalazi se kontura srca. Ukrasnim slovima napisano je KUD «Valentinovo» Zagreb - Dubrava.


Članak 6.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje društva.
Osobe ovlaštene za zastupanje zaključuju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u skladu s planovima i programima Društva i na osnovi odluka Skupštine i Predsjedništva.

Članak 7.

Rad Društva je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom, te pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; putem sredstava javnog priopćavanja.

II.   UDRUŽIVANJE I USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA

Članak 8.

Društvo se može udružiti u savez ili zajednice udruga, te učlaniti u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva.

Članak 9.

Društvo može zbog lakšeg organiziranja djelatnosti utvrđenih Statutom osnivati sekcije.

Članak 10.

Sekcije su ustrojstveni oblici Društva i nemaju status pravne osobe.
Inicijativu za osnivanje sekcije Društva treba dati najmanje 5 (pet) redovnih članova Društva. Odluku o osnivanju sekcije Društva donosi Skupština Društva. Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.

Članovi Društva su umirovljenici građani.
Članom Društva može postati i svaki građanin i svaka pravna osoba koja prihvati statut Društva.

Članak 12.

Članom Društva se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Društva. Upis u Registar članova, svaki član potvrđuje vlastoručnim potpisom.

Članak 13.

Članstvo može biti: redovito, podupirajuće i počasno.

Članak 14.

Redovitim Članom smatra se građanin koji aktivnim društvenim radom pridonosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Društva. Pravo glasanja na skupštini Društva imaju samo redovni članovi.

Članak 15.

Podupirajućim se članom smatra svaki građanin i pravna osoba koji svojim materijalnim doprinosima pridonese ostvarivanju programskih zadaća Društva.

Članak 16.

Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Društva.

Članak 17.

Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština Društva.

Članak 18.

Članovima Društva izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Društva.

Članak 19.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 20.

Prava i obveze članova su: 
- plaćanje članarine
- bavljenje kulturno-društvenom aktivnošću, tj. da sudjeluju u ostvarivanju aktivnosti propisanih u planu rada Društva,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva,
- čuvanje i podizanje ugleda Društva,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 21.

Članstvo u Društvu prestaje:
­- dragovoljnim istupom,
- isključenjem,
- smrću.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njegovom članstvu.
Odluku o isključenju člana donosi stegovno povjerenstvo.
Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe u roku 15 dana od primitka odluke predsjedništvu. Odluka Predsjedništva je konačna.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 22.

Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvoja i unapređenja kulturno-umjetničke aktivnosti u Gradu Zagrebu, te stalnog i sustavnog okupljanja građana koji se žele baviti kulturno umjetničkim radom u obliku slobodnih aktivnosti.

Članak 23.

Djelatnost Društva jesu:
1. Stvaranje kulturno-umjetničkih programa i predstava;
2. Organiziranje proba za članove društva pod stručnim vodstvom;
3. Organiziranje kulturnih priredbi, nastupa i manifestacija, te sudjelovanje na istima;
4. Suradnja s kulturno-umjetničkim društvima, te drugim pravnim osobama
5.  Ukupnom aktivnošću, moralno, etički i odgojno djelovanje na članstvo
6. Ručni rad, izrada narodnih nošnji i tradicijske odjeće i nakita

Članak 24.

Tijela Društva su: Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovno povjerenstvo.

SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju sve poslovno sposobne osobe i pravne osobe.

Članak 26.

- Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
- Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
- Skupštine održava svake četiri godine.
- Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Društva na vlastitu inicijativu.
- U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
- Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva ili Nadzorni odbor Društva.
- U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
- Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5 ovog članka, sazivati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 27.

Skupštini predsjedava Predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i dopredsjednika Društva Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 28.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 29.

Skupština Društva:

- utvrđuje politiku razvitka Društva;
- donosi i mijenja Statut Društva;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi i mijenja program rada;
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva;
- razmatra i usvaja izvješća o radu Društva;
- daje smjernice za rad Društva;
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Predsjedništva,
- odlučuje o prestanku rada Društva

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 30.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Društva.

Članak 31.

- Predsjedništvo čini 7 (sedam) članova. Predsjedništvo je izvrsno i operativno kolegijalno tijelo.  - Predsjednik Društva saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.

Članak 32.

Predsjedništvo:

- bira i imenuje predsjednika i dopredsjednika Društva,
- bira i imenuje tajnika Društva i blagajnika Društva koji su ujedno članovi Predsjedništva,
- saziva Skupštinu Društva,
- donosi Poslovnik o svome radu,
- utvrđuje prijedlog programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva,
- upravlja imovinom Društva,
- podnosi izvješća o radu Skupštini Društva,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- obavlja i druge poslove predviđene Statuom i drugim općim aktima Društva
- razmatra i potvrđuje ili ukida odluku Stegovnog povjerenstva

Članak 33.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Društva. Sjednica Predsjedništva mora se sazivati na zahtjev 1/3 njegovih članova.
Odluke Predsjedništva su pravovaljane ako je nazočna barem natpolovična većina članova. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova članova Predsjedništva. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik.

Članak 34.

- Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini Društva.
- Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova
- Predsjedništva traje četiri godine.

Članak 35.

Mandat članova predsjedništva može prestati:
- ako član podnese ostavku na članstvo u Predsjedništvu,
- ako ga Skupština razriješi dužnosti

NADZORNI ODBOR

Članak 36.

- Nadzorni odbor Društva prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Društva i organa čiji je rad nadziran.
- Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Društva u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Društva.
- Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva.

Članak 37.

- Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
- Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
- Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
- Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 38.

Stegovno povjerenstvo ima tri (3) člana. Mandat članova Stegovnog povjerenstva traje 4 godine. Sjednice povjerenstva održavaju se prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova članova. Stegovno povjerenstvo rješava disciplinske prekršaje i ovisno o težini prekršaja donosi stegovne mjere: opomena, opomena pred isključenje i isključenje iz članstva.

Članak 39.

Predsjednik Društva bira Predsjedništvo na mandat od 4 godine. Predsjednik Društva je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik: predstavlja i zastupa Društvo,
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva,
brine o obavljanju javnih akata Skupštine i o upoznavanju javnosti s radom Skupštine
i njezinih tijela,
potpisuje akte koje donosi Skupština,
rukovodi radom Skupštine i Predsjedništvom,
obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, poslovnikom i drugim općim aktima Društva,
Predsjednik Društva podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Društva. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Društva.

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 40.

Obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika kada je on odsutan. Obavlja i druge poslove i zadatke ako predsjednik na njega prenese ovlasti. Pomaže u radu predsjedništva.

TAJNIK DRUŠTVA

Članak 41.

Tajnika Društva bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu. Tajnik Društva vodi Registar članova.

Članak 42.

Tajnik Društva obavlja ove poslove:

- osigurava izvršavanje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Predsjedništva,
- brine se za namjensko trošenje sredstava,
- priprema sjednice Skupštine, Predsjedništva, njihovih tijela i pomaže predsjedniku u njegovom radu,
- podnosi izvješće Skupštini o svome radu,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik ili Predsjedništvo Društva, odnosno poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.

Članak 43.

Mandat izabranih tijela Društva traje četiri godine. Članovi tijela opozivaju se na isti način na koji su izabrani.

Članak 44.

Za rad s pojedinim područjima djelovanja Društva, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA DRUŠTVA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 45.

Imovinu Društva čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- prava i obveze Društva.

Članak 46.

Društvo stječe imovinu:od članarine,
- dobrovoljnih priloga i darova,
- dotacija iz proračuna,
- od ulaznica za kulturne priredbe kojih je društvo organizator,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Uvjete i način korištenja novčanih sredstva utvrdit će Predsjedništvo posebnim aktom.

Članak 48.

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, Društvo može osnovati stručnu službu s potrebnim brojem radnika na osnovi Ugovora o djelu.
Reguliranje rada stručne službe uredit će se posebnim aktom. Društvo osigurava sredstva za rad stručne službe.

VI. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 49.

Društvo prestaje s radom odlukom Skupštine Društva ili odlukom nadležnog državnog tijela. U slučaju prestanka rada Društva imovina će pripasti Kulturnom centru Dubrava, Zagreb. Za donošenje odluke o prestanku rada potrebne su dvije trećine glasova svih članova Skupštine.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE 

Članak 50.

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 51.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar.

Članak 52.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština društva. Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Društva.

Predsjednica Društva
Ljubica Orač